Home  |  Publications  |   Act and Regulation  |  News Room  |  Staffs Info  |  Check Mail  |  Contact Us  |  Feedback

नेपाल सरकार
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
No Record are added.

Home  |  Publications  |   Act and Regulation  |  News Room  |  Staffs Info  |  Check Mail  |  Contact Us  |  Feedback