गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव
समाचार
सम्झौता गर्न आउने सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2018-02-11
.
पशु अाहाराकाे काेटेसनकाे तेस्राे पटक प्रकाशित सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2018-01-24
.
म्याद थप सम्बन्धि सुचना
प्रकाशक: Admin         on: 2018-01-24
.
प्रस्ताव आह्वानको सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-12-19
.
पशु आहारा भण्डारण ढुवानी तथा बजारीकरण संभाव्यता अध्ययन कार्यक्रमको सन्दर्भ शर्तहरु
प्रकाशक: Admin         on: 2017-11-30
.
म्याद थप र अार्थिक प्राविधिक काेटेशन छुटाछुटै पेश गर्ने सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-11-27
.
पशु आहारा भन्डारी ढुवानी तथा बजारीकरण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यसुचि
प्रकाशक: Admin         on: 2017-11-15
.
पशुपन्क्षिं बजार प्रबर्द्धन निर्देशनालयको कोटेशन पेश गर्ने सुचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-11-15
.
अा‍ व ०७३ ०७४ काे स्वीकूत कार्यक्रम अनुसार हाटबजार
प्रकाशक: Admin         on: 2017-08-15
.
अा‍ व ०७३ ०७४ काे स्वीकूत कार्यक्रम अनुसार स‍मुह‍ सहकारी‍ सुद्धृढिकरण‍
प्रकाशक: Admin         on: 2017-08-15
.
अा‍ व ०७३ ०७४ काे स्वीकूत कार्यक्रम अनुसार उपदान
प्रकाशक: Admin         on: 2017-08-15
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-29
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०३-०७
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-22
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०२-२४
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-08
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०२-२३
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-06
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०२-२१
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-05
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना २०७४-०२-२१
प्रकाशक: Admin         on: 2017-06-04
.
प्रस्ताव आह्वानको सूचना मिति २०७४/०२/११
प्रकाशक: Admin         on: 2017-05-26
.
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-05-21
.
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
प्रकाशक: Admin         on: 2017-05-21
.

गृहपृष्‍ठ  |  प्रकाशन  |   ऐन तथा नियम  |  समाचार  |  कर्मचारी  |  ई-मेल  |  सम्पर्क  |  सुझाव